آب و هوا از انسان ها تاثیر می گیرد
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 12:17 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر زهرا ب | ( نظرات )
خلاصه سی دی (درخت)  از اُستاد جهانبینی آقای امین دژاکامتمام هستی در درون و بیرون ما هست وانسان با هستی همانگونه رفتار می کند که با خودش رفتار کند.چون تمام چیزهایی که در جهان بیرون موجود است در درون انسان هم موجود است. حالا انسان به این شناخت رسیده که هرگونه رفتاری با طبیعت وجود خودش رفتار کند دقیقا همان کار را با محیط بیرون هم انجام می دهد، یعنی خارج از این نمی توان باشد اگر خارج از این رفتار کند به انسان نیزفشار می آید.

سخنان استاد...
آب و هوا از انسان ها تاثیر می گیرد و در کلام الله هم مطرح شده که می خواهد بگوید به اعمال انسانها نگاه کنید که دریا و خشکی ازاعمال انسان ها دچارمشکل وخشکسالی شده در این آیه اشاره می کند که اعمال انسان روی آب و هوا تاثیر گذار است و حتماٌ یک زمانی علم این موضوع را کشف می کند و انشاء الله به صورت قانون علمی در می آید. در ادامه استاد فرمودند چرا درختکاری در کنگره به عنوان یک بخشی از آموزش کنگره آمده است و در وادی 11 هم به عنوان یک وظیفه و یا یک فرمان آمده که مابایستی به شکرانه ی درمان شدن و احیاء شدن خودمان این کار را انجام بدهیم. پس چرا این طور است؟ چون تمام هستی در درون و بیرون ما هست وانسان با هستی همانگونه رفتار می کند که با خودش رفتار کند.چون تمام چیزهایی که در جهان بیرون موجود است در درون انسان هم موجود است. حالا انسان به این شناخت رسیده که هرگونه رفتاری با طبیعت وجود خودش رفتار کند دقیقا همان کار را با محیط بیرون هم انجام می دهد، یعنی خارج از این نمیتوان باشد اگر خارج از این رفتار کند به انسان نیزفشار می آید. 
برای مثال: انسانی که در خودش تخریب به وجود بیاورد و در درون خود آشغال تولید کند اگر به این فرد بگویی آشغال نریز بهش خیلی فشار می آید. این جهان درون، با جهان بیرون کاملاٌ متقارن هستند و این بسیار مهم است اگر انسان ها در زمین ویرانی ایجاد نموده اند علت این است که، اول تخریب وویرانی را در خودشان به وجود آورده اند و بعد که اشباع شد بعد از آن شخص می آید وهمان کار را در بیرون هم انجام می دهد( از کوزه تراود هر آنچه در اوست). پس چشمه اول خودش پر می شود بعد اضافه آن به بیرون می ریزد حالا این چشمه زلال است. آب گوارایی دارد در بیرون هم همین گوارایی و زلالی را انتقال می دهد. حالا یک چشمه هم ممکن است فاضلاب باشد که باز در بیرون همان فاضلاب را انتقال می دهد میزان تخریب زمین و سیاره زمین نشان می دهد که انسان ها بیشتر در جهت تخریب حرکت کرده اند تا درجهت سازندگی، حالا ما در کنگره آمدیم و شهر وجودی خودمان را آباد می کنیم که اولش یک سرزمین منجمد و یخ زده است(که اعتیاد همه چیز را به صورت منجمد در آورده است). یک بخش یخ زده و پشت این یخ ها یک کویر برهوت است انگار کسی که مصرف کننده شده وجودش شده دو تا جهان، یک بخش جهان سرما و یخ بندان و بخش دیگر جهان سوزان و حرارتی وکویر. تعادل وجود ندارد. حالا ما شروع می کنیم به سفر کردن و آموزش گرفتن وشناخت و جهان بینی و درمان می شویم ازآن یخ ها آرام آرام آب می شود و به کویر می ریزد تا آن کویر هم کم کم از حالت کویری خود خارج شود، بنابراین هم یخ ها آب می شود و هم کویر ازحالت خشکی بیرون می آید و تغییر ایجاد می شود اگر کسی سفر کند و درمان بشود قطعاٌ این اتفاق در صور پنهانش رخ می دهد و وقتی این اتفاق در صور پنهان افتاد احساس در وجودش پدیدار می گردد یعنی قبلاٌ با آن کویر و یخ ها ارتباط برقرار می کرد حالا با سبزی و گیاهان ارتباط برقرار می کند این میل و کشش و احساس در درون شخص می جوشد و دوست دارد با طبیعت ارتباط برقرارکند واینجاست که دوست دارد درخت بکارد و یا به طبیعت برود و دوست دارد آباد کند و اگرشخصی درحال سفرکردن است اگرمقداری ازسفراولش بگذرداین حس راپیدامی کندولی اگردرمان نشده باشدویابه صورت سقوط آزادقطع کرده باشداین حس رانداردچون درونش همان کویروجودداردواین احساس دراو به وجودنمی آید.حالا یک دلیل دیگرهم وجوددارداینکه:هستی چگونه به وجودآمدیااینکه زندگی ماچگونه به وجودآمده.
مادریک جهان فیزیکی زندگی می کنیم مامیلیاردهامیلیاردکهکشان داریم که هر کهکشانی صدهامیلیارد ستاره دارد ازخورشیدخیلی بزرگتراست وعظمت بزرگی داردکه تصورش هم سخت است آن موقعی که کتاب کلام الله آمدهمه می خواندندکه یک آسمان،ماه وخورشید وچند تاستاره داردوفکر می کردندمثل گذاشتن چراغ درآسمان ولی بعدهاباابعادجهان بیشتری توانستیم آشناشویم.وماداریم دریک سیاره ی خیلی خاص زندگی می کنیم این سیاره برای ماقابل سکونت است ولی سیاره های دیگری وجود دارندحداقل هزاران سیاره مشاهده شده اند که قابل سکونت نیستندوقابل زندگی وقابل حیات نیستند. چه چیزی این حیات رابرای کره ی زمین فراهم کرده و چه چیزی عامل این حیات است، سیاراتی که درآنهاحیات وجوددارد گیاهان درآنجاوجوددارند. پس آن چیزی که زندگی وحیات وزمین به وجود آورد و عامل زندگی وحیات است، گیاهان هستند.اول به صورت کوچک بودن و بعد بزرگ و بزرگتر شده اند و تبدیل به درخت شده اند.این گیاهان صدهامیلیون سال درسیاره کارکردند و اکسیژن تولید کردند و فضایی راایجاد کردند که درواقع همان هاله سیاره ی زمین است .
 یک موجودزنده ویک موجودغیرزنده تفاوتشان درچیست؟ موجودزنده هاله دورش است واین گیاهان هاله ای را دورزمین به وجودآورده اندواین هاله اجازه نمی دهدتاهرچیزی واردزمین شود.

نویسنده و نگارنده: کمک راهنما ویلیام همسفر زهرا
میلیون هاشهاب سنگ درطول سال می آیندولی اجازه ی ورودبه آنها رانمی دهد این اتمسفرزمین حاصل کارکرد میلیون هاسال گیاهان می باشد،بنابراین زمین دارای یک هاله ای است که گیاهان به وجودآورنده آن است.تفاوتی که بین موجود زنده وموجود غیرزنده است که اگر به موجودزنده آسیبی واردشوداگر اتفاقی برایش رخ دهدکه تعادلش رابه هم بزند در آن نیروهایی هستندکه میتوانند آن تعادل رابه حالت اولش برگردانند، ولی در انسان اگر زخمی وارد شودنیروهایی هستند که آن زخم راخوب کننداگر شکستگی ویا بیماری به وجود آیدخود را ترمیم می کند. اگر شهاب سنگی با زمین برخورد کند چندمیلیون سال دیگر هیچ اثری از آسیبی که به زمین وارد می کند نمی ماند، مثل آن شهاب سنگی که به زمین برخوردکرد وباعث انقراض دایناسورهاشدوهیچ آثاری ازآن درزمین نیست شاید یک چاله ده کیلومتری بوده ولی به مرور زمان پرش کرده ولی اگرهمین شهاب سنگ با سیاره دیگری برخوردکندهیچ ترمیمی نخواهدداشت پس سیاره ی زمین یک موجودزنده است. کار دیگر گیاهان خوراک وتمام موادغذایی که تمام حیوانات موجودات زنده نیازدارندرااین گیاهان تامین می کند. ما موادی مانندپتاسیم ،آهن و... را نمیتوانیم همینطوری بخوریم که جناب آقای مهندس در ساختمان جسم در شش عدد سی دی توضیح داده اند بنابراین ما نمی توانیم آهن بدنمان را برویم در معدن آهن ویک تکه از آهن را درخورشت بیاندازیم واستفاده کنیم. بنابراین باید این عناصررا ازطریق گیاهان جذب کنیم یا ازطریق حیوانات پس گیاهان کار دومی که انجام داده اند خوراک را برای انسانها وسایرحیوانات قابل استفاده کرده اند ازیک خاک سیاه و قهواه ای رنگ میوه هایی مانند آلبالو وگیلاس و... به وجود می آید که نمی شه تصور کرد پس گیاهان اول حیات را به وجود آورده اند بعد باعث تداوم حیات شده اند وکار دیگری که انجام داده اند، درختان با جذب نورخورشیدکه باعث می شود که نورخورشیدایجادحرارت نکند ورطوبت ایجاد می کندو تعادل دمایی کره ی زمین راحفظ می کند. هوای گرم تابستان را 5 نا 10 درجه می توانند خنک کنند وهمین طورسرمای طاقت فرسا را می توانند متعادل کنندواین چیزکمی نیست پس گیاهان تعادل دمایی را به وجودآوردندحالا این چیزی که به وجودآمده حیات را دراختیارما قرارداده ولی روش غلط زندگی که در پیش گرفتیم تخریب ایجاد نموده ایم ولی اگرگیاهان ودرختان وجود نداشته باشندیا انسان طوری رفتارکندکه گیاهان ازبین بروند این جوری حیات هم از بین می رودو دیگر کره ی زمین قابل سکونت نیست الان دمای درجه ی کره ی زمین 3 درجه گرم شده چه مشکلاتی به وجود آمده دقیقا دمای زمین مانند تب کردن انسان است وقتی شخصی تب می کند یک لحظه سردش می شود ویک لحظه گرمش می شود الان کره ی زمین هم به همین صورت است وقتی سردش می شود یک باره کشوری مثل آمریکا دمای 50 درجه زیرصفر را تجربه می کند ویاکشوری که همیشه 20- درجه بوده دمای بالای صفر راتجربه می کند واین شباهت ها بین انسان و زمین است، انسان دمای بدنش به 42 درجه برسد منجر به فوت شخص می شود یعنی اگر دمای بدن انسان 50 درجه بالا برودکارش ساخته است. الان دمای کره ی زمین 2 درجه گرم شده دانشمندان می گویند  تا سال2100، 5 درجه دیگر گرم می شودوزمین قابل سکونت نیست، بایستی نابود شود وبعد ازچند میلیون سال باشرایط جدیدبتواندقابل سکونت وحیات شود حالا ما درکنگره به تعادل می رسیم این تعادل را به بیرون هم انتقال بدهیم . حالا کشور هایک سری سمینارهابرگزار می کنند که بین صد ها کشور است و می گویند بیایند که با دمای گرم کره ی زمین مبارزه کنیم ومی گویند این کشورفلان تولیدت را کم کن یا فلان تولیدت را کم کن کسی هم کم نمی کند مانند اینکه به یک مصرف کننده می گوییم موادت را کم کن، تا کنگره نیاید مواد کم نمی کند علت چیست؟ علت این است که باید خوبی بیاید تا بدی از بین رود شخص بایددر کنگره  یک پنجم جهان بینی به دست اورد تا یک پنجم موادش را کم کند. خوبی چیست؟همان درخت هاو سبزه هاهستند همان چیزی که حیات رادرزمین به وجود آورده همان عامل درمان کره ی زمین است. همان تریاکی که عامل به وجودآمدن اعتیادشد همان عامل درمانش است پس ما بایدبه یه سطحی برسیم که اول شروع کنیم به کاشت درخت چون وقتی که خوبی بیاید حس عوض می شود وقتی حس عوض شد انسان می فهمد خوبی یا بدی چیست.
چرا کسی درخیابان آشغال می بیندوعکس العمل نشان نمی دهد علت چیست؟ چون نسبت به آن قضیه حسی ندارد. وقتی یک انسان گرسنه می بیندوعین خیالش نیست به این خاطر است که گرسنگی رانمی شناسداحساسی نسبت به گرسنگی ندارد.یاوقتی یک مصرف کننده درزمستان درخیابان می بیند چند تاناسزاربه او میگویدچون نسبت به سرماوخماری حسی نداردوهیچ عکس العملی نشان نمی دهد.حالا انسان هم همین طوره اول باید حس دراو به وجودبیایدآن موقع شروع می کند به عکس العمل نشان دادن بنابراین انسان هااول بایدشروع به درختکاری کنندتااحساس درآنها به وجودبیاید تا زیبایی ولطافت طبیعت رااحساس کندوقتی این اتفاق افتاددیگرانسان حاضرنیست به خاطرراحتی خودش سوخت زیادی مصرف کند وآلودگی تولیدکند. در فیلم های قدیمی اگرنگاه کنید سربازان روبه روی هم صف می کشیدندبه هم تیر میزدند ومیمردند چون هنوز فکرشان برای زمان جنگ باشمشیربودو صدسال گذشت تا اینکه فهمیدند می شود سنگرهم گرفت تاکشته نشوندالان برای ماهم همین طوره .الان دشمن عوض شده چه دشمنی بالاتر ازگرمایش زمین؟ خیلی آرام داره میادهمه ی جنگل ها،رودخانه هاوچیز هایی که می شود درآن زندگی کردراازبین می برد،آیا دشمن از این قوی تر می شناسید؟ کل سربازان کره ی زمین بایدشروع کنند به آبادانی کره ی زمین ودرخت کاشتن ولی هنوز ذهنشان درهمان دشمن قبلی است انشاء الله در کاشت درخت فعالیت بیشترشود واین کار گسترش پیدا کند.
(( کمک راهنمای ویلیام: زهرابیژنی))Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آقای امین دژاکام،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مریم احمدی شنبه 27 اردیبهشت 1399 10:28 ق.ظ
زهرا جان چقدر زیبا شرح دادی، ممنون، دعای همه ما اینه که درختکاری گسترش پیدا کنه و همانطور که گفتید، زمین دوباره خودشو بازسازی کنه و جای مناسبی بشه برای آیندگان
همسفرفاطمه شنبه 27 اردیبهشت 1399 04:27 ق.ظ
خداقوت خدمت کمک راهنمای محترم ویلیام خانم زهرابسیارزیبا وکامل وجامع بود
خداقوت خدمت مدیر وبلاگ خانم فاطمه
یگانه همسفر محمد از لژیون 15 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 10:21 ب.ظ
خدا قوت به کمک راهنمای محترم خانم زهرا
و خانم فاطمه در قسمت سایت
محبوبه .ا پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 09:48 ب.ظ
خدا قوت خدمت کمک راهنمای ویلیام خانم زهرا عزیز عتلی بود تشکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic